Algemene Voorwaarden

Levertijden en leveringsvoorwaarden;

Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren, over het algemeen (indien voorradig) binnen 4 werkdagen na het ontvangen van uw betaling doch uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen. Indien u de bestelling binnen wettelijk termijn nog niet heeft ontvangen, geeft u dit het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Over bestelde producten die niet direct uit voorraad leverbaar zijn ontvangt u tijdig bericht met daarbij de verwachte levertijden.

Annulering;

Voor deze producten/materialen is het herroepingsrecht uitgesloten;

Speciale op maat producten, in opdracht van de klant bewerkte producten en/of materialen, producten die door klant zijn besteld en niet uit voorraad leverbaar waren en derhalve door AquariumXL bij hun toeleverancier(s) zijn aangekocht alsmede eventuele aan AquariumXL doorberekende verzend/vrachtkosten, zullen bij annulering aan de klant worden doorberekend. Reeds gedane betalingen voor bovengenoemde producten en/of materialen komen niet in aanmerking voor enige vorm van restitutie.

Indien u de bestelling binnen wettelijk termijn van 30 dagen nog niet heeft ontvangen geeft u dit het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Op de door AquariumXL gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing;

Aanbiedingen

1. De aanbiedingen die bij AquariumXL worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. De door AquariumXL in brochures en anderzijds vermelde prijzen zijn richtprijzen. Deze richtprijzen zijn nimmer bindend.

Zekerheidstelling

2. AquariumXL is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.

Leveringen

3. De levertijden vermeld bij AquariumXL zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. AquariumXL is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van AquariumXL of zijn leverancier(s).

Overmacht

4. AquariumXL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers, pandemieën etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de eventueel door AquariumXL gemaakte kosten.

Prijzen

5. De prijzen bij AquariumXL zijn altijd vermeld inclusief BTW en exclusief eventuele verzend/leverkosten indien specifiek anders vermeld. De prijzen zijn actueel en zijn onder voorbehoud van eventueel type fouten cq vergissingen en kan derhalve altijd door AquariumXL worden heroepen of herzien zonder dat dit AquariumXL ten laste kan worden gelegd.

Garantie

6. Op alle bij AquariumXL aangekochte artikelen geldt de standaard fabriek garantie opgesteld en aangegeven door de AquariumXL toe leverancier(s) en/of de fabrikant(en) zelf. Fabriek garantie’s verschillen per product en kunnen uiteen lopen van 6 maanden tot 1 jaar.

Door een product te bewerken, zoals het aanbrengen van ventilatie gaten in een achterwand of het inkorten naar een andere maatvoering, zal de garantie op het bewerkte product komen te vervallen. Bewerkte of aangepaste producten komen dan ook niet in aanmerking voor vervanging of enige vorm van restitutie van hetgeen reeds betaalde. 

Reclames

7. AquariumXL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij AquariumXL ingekochte producten en/of diensten.

AquariumXL is nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de afnemer en/of derden, ontstaan tengevolge van eventuele gebreken in de door ons geleverde goederen, te late levering van deze goederen of het verloren gaan ervan, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan onze zijde of aan de zijde van onze ondergeschikten, die overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructie hebben gehandeld of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productenaansprakelijkheid. Alsdan zijn wij voor nimmer meer aansprakelijk dan de directe schade, voor zover deze door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd behoort te zijn.

Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid zijn wij nimmer aansprakelijk jegens de afnemer voor schade, die de afnemer lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden daaronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door ons geleverd worden in het kader van ons bedrijf. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek zullen wij de identiteit van onze leverancier aan een benadeelde mededelen.

De maatvoering zoals aangegeven bij de achterwanden ( bijv. 120×60 ) zijn die van het aquarium/terrarium waar deze wanden in passen. De afmetingen die tussen haakjes achter deze maatvoering staan zijn de daadwerkelijke afmetingen ( bijv. 120×60 (116x54cm) ) van de achterwand in centimeters. Deze daadwerkelijke afmetingen in centimeters zijn bij benadering en hebben een marge van +/- 1-2 cm. Zo kan een achterwand met de afmetingen 116x54cm variëren tussen 114/115 x 52/53 en 117/118 x 55/56 cm. Binnen deze marge is het niet mogelijk om te reclameren.

8. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij AquariumXL dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door AquariumXL gegrond wordt geacht zal AquariumXL per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aanpassen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Wanprestatie klanten

9. Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is AquariumXL gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudend met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door AquariumXL te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van AquariumXL ten laste worden gelegd aan de klant.

De klant is over hetgeen verschuldigd aan AquariumXL wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van AquariumXL totdat alle vorderingen die AquariumXL op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van AquariumXL te bewaren. AquariumXL is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal AquariumXL te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van AquariumXL.

Retourneren

*1. Wanneer binnen 24 uur na levering blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retourneren uw volledige aankoopbedrag terug.
**2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling ( met uitzondering van de in “Annulering” vermelde situatie ) binnen 14 dagen retour en u ontvangt uw betaling binnen 30 dagen terug (excl. verzendkosten en eventueel gemaakte kosten).

Voor bovenstaande punten geldt het volgende:

*1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons aangemeld zijn.
**2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen, indien mogelijk, in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.
Let op! Het kan voorkomen dat wij de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het bezorgen van uw bestelling aan uw doorberekenen indien er sprake is van retourneren van uw bestelling. Dit kan van toepassing zijn indien uw bestelling door ons zelf aan u is bezorgd i.v.m. de grote van het pakket waardoor deze niet door de reguliere pakketdienst kan worden verzonden of door ons aangemerkt wordt als te fragiel/breekbaar om via de pakketdienst te verzenden. De kosten zijn dan afhankelijk van de door ons gereden kilometers gerekend vanaf Lelystad tot aan uw huisadres. Kilometervergoeding bedraagt € 0,31 p/km. Retourzendingen zijn op uw eigen risico en op uw eigen kosten. Bij (vervoer) schade aan het retour gezonden product zal er geen restitutie plaats vinden van hetgeen reeds door u betaald.

Retourzendingen zijn voor uw eigen risico en voor eigen rekening. Bij (vervoer) schade aan het retour gezonden product zal er geen restitutie plaats vinden van hetgeen reeds door u betaald. Het verdiend daarom aanbeveling om uw retourzending met verzekering aan ons te versturen. Mocht er onverhoopt tijdens transport iets misgaan kunt u het schadebedrag claimen bij de pakketdienst die uw retourzending heeft verzorgd!

Toepasselijk recht

10. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.